Sign In

Business Added by hormatrasa123@gmail.com

Rana Schools – مکتب رنا نمبر ۱ Schools

شش درک کابل

افغانستان پس از سال های دشوار وارد یک مرحله جدید در سال 1381 هجری شمسی شد که سیستم و طرح جدید نظام سیاسی و اقتصادی ریخته شد. در این میان نظام اقتصادی افغانستان بر اساس بازار آزاد بناّ نهاده شد که سکتور های خصوصی و جامعه مدنی شروع به فعالیت نمودند که رشد چشمگیری در این مدت داشته اند. از جمله: فعالیت ها هم در جهت ایجاد مکاتب بود که خوشبختانه تعداد زیادی از مکاتب در وزارت معارف راجستر گردیده به فعالیت آغاز نمودند. این مکاتب جمع کثیر از اطفال و نسل جوان کشور را جذب نموده که زمینه آموزش عالی و توانمندی رشد مسلکی را برای شان مهیا نموه اند.

در این میان مکاتب خصوصی رنا که در سال () رسما به فعالیت آغاز نمود که اکنون (1399) دارای 2 شاخه بوده که در کنار آن فعالیت های اکادمیک دیگر که برای رشد آموزش در افغانستان موثر تلقی میگردد میباشد. مکاتب رنا از سال () هجری شمسی عملا به تدریس اطفال و نسل نوجوان پرداخته و در دوره های مختلف واجد شرایط را جذب نموده است که این روند همچنان ادامه دارد.

رنا در نظر دارد تا در آینده فعالیت های خویش را افزایش دهد نه تنها در ردوس که تا هنوز در چهار چوب مکاتب رنا شامل نشده باشده بلکه در سایر فعالیت هایی را نیز در راستاهی ارتقای ظرفیت برای طبقات مختلف با توجه بیشتر به دختران که متاسفانه قشر آسیب پذیر جامعه افغانی محسوب می شوند ایجاد نماید. همچنان رنا در نظر دارد تا مراکز رشد ارتقای ظرفیت و کیفیت را که مانند کتابخانه مرکز تحقیفی مرکز معلومات کتابخانه الکترونیکی وغیره تاسیسات که مفید و موثر برای شاگردهای رنا و دیگر مکاتب ها می باشد بصورت متداوم تقویت نماید تا با نیازهای رو به رشد در تطابق باشد.

Features

Add Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Services